-

Elérhetőségek

Szent László Alapszolgáltatási Központ

Cím: 6133 Jászszentlászló,
Hunyadi u. 2.
Telefon:
+36307189696
+3677/787-011
+3677/787-065
E-mail:
alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu
Nyitvatartás

Nyitvatartás

+36 77/787-011 

Péntek Rita Intézményvezető
Tanács Ilona adminisztrátor 
Fekete-Makány Erika családsegítő
email cím: jszlcsaladsegito@gmail.com

Idősek nappali ellátása
+36 77/787-065
Kertész Éva 
Forgóné Sándor Katalin 
Csontos Károlyné Erika 
email cím:jszlklub@gmail.comSzolgáltatásaink

Család -és gyermekjóléti szolgálatCsalád -és gyermekjóléti szolgálat

Helyszínei:

 • Jászszentlászló
 • Móricgát
 • Szank

A szolgáltatás célja, feladata

   A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, köznevelési intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. E jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
   A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
   A Család és Gyermekjóléti Szolgálat Jászszentlászló, Móricgát, Szank községek közigazgatási területén a terület teljes lakosságára kiterjedő ellátási forma mely az ellátási területen élő szociális és mentális, valamint egészségügyi problémával küzdő családok, személyek körére terjed ki. Krízishelyzet esetén más illetékességi területhez tartozó személy is felkeresheti segítségért a szolgáltatást. Jászszentlászló és Móricgát közigazgatási területén élő bejelentett magyar állampolgárok, bevándorlási illetve letelepedési engedéllyel rendelkezők, és a magyar hatóság által menekültként elismert családok és gyermekeik.

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek

Szt. 64. §-a szerint

 

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 • a járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – kötelező szociális diagnózis készítését azzal, hogy a feladat ellátásába bevonhatja a nem járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatót. Ennek érdekében a szolgáltatás együttműködik a járásszékhelyen működő szolgáltatóval.


A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
 

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.


A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • az a) pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.


A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • kezdeményezni:
  ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
  cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
  cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
  cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
  vagy


Tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
 

 • a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
 • a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
 • a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok  tevékenységéről és elérhetőségéről,
 • az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.


A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében
 

 • segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 • az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 • koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 • az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 • a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,
 • közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.


Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
 

 • folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
 • a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
 • a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 • segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.


A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
 

 • olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
 • kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok megszervezését.


A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat
 

 • segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 • tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
 • a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
 • a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
  Gy 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.


   Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére

   Maximális segítséget nyújtunk mindazoknak a családoknak, akik arra szorulnak és a jelzőrendszeren keresztül, vagy egyéb formában hozzájuk hivatalos úton eljutunk, illetőleg azoknak, akik tőlünk segítséget kérnek. Szoros együttműködésben a jelzőrendszerrel és a hatóságokkal segítünk a családból kikerült gyermekek visszahelyezésének folyamatában, igyekszünk a családi defektusokat felfedezni és az elhárításukban segíteni a családokat. Segítjük az önszerveződő csoportok kialakulását, lehetőségekhez képest szervezünk is.
   Elsődleges szempontunk minden esetben a gyermekek jólétének, biztonságának, megfelelő nevelési körülményeinek biztosítása. A problémákat nem elfedjük, vagy ipari méretekben/módszerekkel kezeljük, hanem figyelembe véve a család és a gyermek egyedi individuumát, azt egyedileg kezeljük. Segítségünk nem csak a gyermekekre terjed ki, hanem a család/környezet egészére is.

   A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a gyámhatóság dönt.


Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli.

Az ellátottat tájékoztatni kell, hogy 2012. március 01-től adatai egy országos zárt nyilvántartásba kerülnek.

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szent László Alapszolgáltatási Központ - Magyar