-

Elérhetőségek

Szent László Alapszolgáltatási Központ

Cím: 6133 Jászszentlászló,
Hunyadi u. 2.
Telefon:
+36307189696
+3677/787-011
+3677/787-065
E-mail:
alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu
Nyitvatartás

Nyitvatartás

+36 77/787-011 

Péntek Rita Intézményvezető
Tanács Ilona adminisztrátor 
Fekete-Makány Erika családsegítő
email cím: jszlcsaladsegito@gmail.com

Idősek nappali ellátása
+36 77/787-065
Kertész Éva 
Forgóné Sándor Katalin 
Csontos Károlyné Erika 
email cím:jszlklub@gmail.comSzolgáltatásaink

ÉtkeztetésÉtkeztetés

Helyszínei:

    Jászszentlászló
    Móricgát

Az étkeztetésről:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

      - koruk,
      - egészségi állapotuk,
      -
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
      - szenvedélybetegségük, vagy
      - hajléktalanságuk
        miatt.

A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozza. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik az önkormányzat – a Szent László Alapszolgáltatási Központon keresztül – akik önmaguk illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudják a meleg ételt biztosítani.

Ezen jogosultak közé tartozik, aki:

      - legalább 50 %-ban elvesztette munkaképességét, vagy
      - a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
      - fogyatékossági támogatásban részesül.


Az intézmény által, az étkeztetésen keresztül biztosított napi egyszeri meleg ételt, az intézmény saját élelmezési konyhája készíti. Az intézmény, melegítő konyhával rendelkezik, mely lehetőséget biztosít az étel helyben történő, kulturált elfogyasztására is.
Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás ételt biztosítunk. Az étlapokat, étrendeket szerződött dietetikus állítja össze, az életkori sajátosságoknak és az előírt diétának megfelelően.
Az ételesekbe kiadagolt ételt, az intézmény gépjárműve – a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által előírt élelmiszerszállítási szabályoknak megfelel, ugyanúgy, mint a tanyagondnoki és falugondnoki gépjárművek is – szállítja ki, az ellátottak részére.


Az ellátandó célcsoport megnevezése

      - Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személyek.

      - 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem
        képes, a III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása
        más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

      - Jászszentlászló és Móricgát közigazgatási területén élő bejelentett magyar állampolgárok,

        bevándorlási illetve letelepedési engedéllyel rendelkezők, és a magyar hatóság által
        menekültként elismert személyek, akik szociálisan rászorultak és a helyi rendelet alapján
        megfelelnek a kritériumoknak.


 

Az intézmény konyháján elkészített ételt,

      - a kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással (ebben az esetben biztosítjuk a
        szolgáltatást

      - igénybe vevők számának megfelelően: a kézmosási lehetőséget; nemenként elkülönített
        illemhelyt; evőeszközöket és étkészletet).
        elvitelének lehetővé tételével. Az elvitel valamint a lakásra szállítás esetén fontos kritérium,
        hogy a szolgáltatást nyújtó vagy az ellátott
        gondoskodjon az ételhordó tisztántartásáról (A fertőzésveszély elkerülése végett!).

      - Lakásra szállítással. Megfelelő szállító edényzetben, az előírt kiszállítási időn belül
        biztosítunk.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban igényelheti az ellátást egy, az intézmény által biztosított, Kérelem formanyomtatványon. Továbbá az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének ki kell tölteni a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének II. pontjának Jövedelemnyilatkozatát. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a Szoc. tv. 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117.§-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

A háziorvos javaslatára, - aki kitölti a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének az I. pontjában szereplő Egészségi állapotra vonatkozó igazolást – diétás étkezést is tudunk biztosítani.

A személyi térítési díj megállapításánál az igénylő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő havi jövedelmének

       - 30 %-át étkeztetés esetén,
       - 30%-át, ha étkeztetés mellett házi segítségnyújtást is biztosítunk,
         kivéve, ha írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

Az intézményvezető értesíti az igénylőt az ellátás biztosításáról. Az értesítés a megállapodás megkötésével együtt történik, szóban. Elutasítás esetén az intézményvezető írásban értesíti az igénylőt.
Az intézményi ellátás megkezdése előtt az ellátottal megállapodást kell kötni. A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata szükséges, ha cselekvőképes vagy cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyt a megállapodás megkötését megelőzően meg kell hallgatni és véleményét a lehető legteljesebb mértékben figyelembe kell venni. A megállapodás tartalmazza: az ellátás kezdetének időpontját; az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését); az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat; egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat; belépési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat; az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.

 

Az ellátottat tájékoztatni kell, hogy 2012. március 01-től adatai egy országos, zárt nyilvántartásba kerülnek. 1993. évi III. törvény 20/C. §(1) bekezdése alapján, a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a jogosultak ellátásának biztosításáról.
Az igénylést az intézmény vezetője hagyja jóvá, ha az igénylő megfelel a rászorultság feltételeinek, melyet az önkormányzat rendeletében szabályozott.
Térítési díj mértékét a fenntartó szerv rendeletében szabályozza. A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónapban kell megfizetni.

 

Térítési díjak:

Étkeztetés: 520,- Ft+ÁFA,  660,- Ft/ adag

Kiszállítással: 606,- Ft+ÁFA, 770,- Ft/adag


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szent László Alapszolgáltatási Központ - Magyar