-

Elérhetőségek

Szent László Alapszolgáltatási Központ

Cím: 6133 Jászszentlászló,
Hunyadi u. 2.
Telefon:
+36307189696
+3677/787-011
+3677/787-065
E-mail:
alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu
Nyitvatartás

Nyitvatartás

+36 77/787-011 

Péntek Rita Intézményvezető
Tanács Ilona adminisztrátor 
Fekete-Makány Erika családsegítő
email cím: jszlcsaladsegito@gmail.com

Idősek nappali ellátása
+36 77/787-065
Kertész Éva 
Forgóné Sándor Katalin 
Csontos Károlyné Erika 
email cím:jszlklub@gmail.comSzolgáltatásaink

Házi segítségnyújtásHázi segítségnyújtás

Helyszíne:

    Jászszentlászló

   A szolgáltatás feladata: biztosítja az alapvető gondozás és ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, valamint az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, továbbá a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
   Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.
A  gondozási szükséglet vizsgálata és a  vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007 SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik. Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.
   A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában
   a) személyi gondozás a 36/2007 SZMM rend. 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,
   b) szociális segítés a 36/2007 SZMM rend. 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt,
      ha az ellátást igénylő
      ba) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
      bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
      bc) hetvenötödik életévét betöltötte,
      bd) egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem,
            vagy részlegesen képes ellátni.

Az Szt. 68/A. § (3) bekezdése szerinti 4 órát meghaladó gondozási szükséglet III. fokozat esetén áll fenn.
A Szent László Alapszolgáltatási Központ a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
A szociális törvény szerint minden települési önkormányzat köteles biztosítani az alapszolgáltatások körében a házi segítségnyújtást.

A nyújtott szolgáltatáselemek:

Szociális segítés keretében:
   A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a  lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

   A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez  a  tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 • kísérés

        Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
        Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése


Személyi gondozás keretében:
   Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

   Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás
 • fürdetés
 • öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsere
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban
 • decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • sztómazsák cseréje
 • gyógyszer kiváltása
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a  háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a  tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)”

  A házi gondozó az ellátott érdekében – egészségügyi ellátás biztosításának körében - munkája során együttműködik a háziorvosi szolgálatokkal, a körzeti védőnővel, a kórházi szociális nővérrel, a Szakápolási Szolgálat munkatársával, valamint egyéb egészségügyi ellátást – szakorvosi rendelő, kórház - vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel, önkormányzatokkal, plébániával, civil szervezetekkel. A fentiekben felsorolt helyeken képviseli az ellátottat, közvetíti, vagy kíséri.
  Az együttműködés szóban vagy írásban történik az intézményvezető vagy a szociális gondozó közreműködésével.

Biztosított szolgáltatáselemek

   A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető, az ellátott szükségletei, igényei és a gondozási szükségletvizsgálat során megállapított tények figyelembevételével határoz meg.
   Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést az intézményvezető a házi orvossal együtt biztosítja. Amennyiben nem biztosítható az egy gondozó kirendelése a többi ellátott gondozásának veszélyeztetése nélkül, a fertőzött környezetben kizárólag azt követően kerülhet sor a gondozás folytatására, hogy a fertőzésveszély megszüntetésre került.

A szociális gondozó segítséget nyújt az ellátott számára:

 • saját környezetében, és ügyintézésben lakókörnyezetén kívül,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével,
 • személyre szabott egyéni gondozási, – illetve ha ápolási feladatok ellátása is szükséges, abban az esetben – ápolási terv alapján történik az ellátás,
 • a napi gondozási tevékenységről a jogszabályban előírt gondozási naplót kell vezetni, melyet az ellátott aláírásával igazol.

   Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

   Gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

fizikai ellátás: alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése

 • közreműködés a személyi higiéné megtartásában: öltöztetés, fürdetés, ágyneműcsere, stb.
 • közreműködés az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában – takarítás, háztartás vitelében segítségnyújtás.
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

egészségügyi ellátás: gyógyszer kiíratása, kiváltása, rendelőintézeti, kórházi szállítás intézése stb.

 • amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátás kezdeményezése
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, gyógyszerelés

pszichés gondozás: megfigyelés, krízishelyzeten való átsegítés, segítségnyújtás a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, mentálhigiénés gondozás stb.

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

   Étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen.
   Minden ellátottunk számára a lehető legszélesebb körű szolgáltatásokat biztosítjuk figyelembe véve azt, hogy állapota milyen szintű segítségnyújtást követel meg. Kiemelt figyelemmel ügyelünk a túlgondozás elkerülésére és arra törekszünk, hogy a meglévő funkciókat minél inkább a lehető legmagasabb szinten tartsuk. Így segítünk az étkeztetés szolgáltatás hozzájutásához, de segítséget nyújtunk adott esetben az étel saját maguk elkészítésében, vagy előkészítésében.
   Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg,
   Ellátottaink egészségi állapota, valamint érdekvédelme és ügyintézésük segítése érdekében heti rendszerességgel, több ellátott programjának szervezésével a közeli településekre szállítjuk, ügyintézés, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás, stb. érdekében.
   Megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.
  Illetékességi területünkön élő személyek érdekében kiterjedt és jól működő szociális jelzőrendszert működtetünk, melynek jelzései alapján felkutatjuk, tájékoztatjuk és ellátásba vesszük a rászoruló személyeket.


   A személyi térítési díj megállapításánál az igénylő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő havi jövedelmének

 • 25%-át házi segítségnyújtás esetén,
 • 30%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül. Kivéve, ha írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a jogosultak ellátásának biztosításáról. A házi segítségnyújtásban részesülő személyre számára egyéni gondozási terv készül az ellátott, az intézményvezető és a szociális gondozóval együtt. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv, ápolási tervvel egészül ki. Ennek elkészítésében, a fentiekben felsorolt személyeken kívül részt vesz a háziorvos és a Szakápolási Szolgálat munkatársa.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szent László Alapszolgáltatási Központ - Magyar