-

Elérhetőségek

Szent László Alapszolgáltatási Központ

Cím: 6133 Jászszentlászló,
Hunyadi u. 2.
Telefon:
+36307189696
+3677/787-011
+3677/787-065
E-mail:
alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu
Nyitvatartás

Nyitvatartás

+36 77/787-011 

Péntek Rita Intézményvezető
Tanács Ilona adminisztrátor 
Fekete-Makány Erika családsegítő
email cím: jszlcsaladsegito@gmail.com

Idősek nappali ellátása
+36 77/787-065
Kertész Éva 
Forgóné Sándor Katalin 
Csontos Károlyné Erika 
email cím:jszlklub@gmail.comSzolgáltatásaink

Időskorúak nappali ellátásaIdőskorúak nappali ellátása

Helyszínei:

 • Jászszentlászló
 • Móricgát

DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

   A demens személyek nappali ellátása a Jászszentlászló, Móricgát községek közigazgatási területén élő demencia kórképpel rendelkező hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosított szolgáltatás.

   Intézményünk segítséget nyújt az általunk biztosított szociális szolgáltatásokat igénybevevő demenciával küzdő személyek életvitelének és készségeinek megőrzéséhez, erősítéséhez valamint ellátja az ügyfelek jogainak fokozott védelmét, úgy, hogy gondot visel az emberi méltósághoz való jog érvényesülésére.
   Feladatunk a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a demens személyek társadalmi kirekesztése-; magánya elleni küzdelem, valamint társadalmi helyzetüknek javítása.
   Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

A demens személyek nappali ellátása alapszolgáltatás céljai

 • A demenciával küzdő idős személyek számára a lehető legteljesebb élet, minőségi életvitel biztosításának segítése.
 • A demenciával küzdő idős személyek családtagjainak segítése a szakszerű, otthoni gondozásban.
 • Szakszerű segítségnyújtás ennek a speciális élethelyzetnek a kezeléséhez.
 • Szakorvossal együttműködve enyhíteni a demencia által generált élettani változásokat, illetőleg azok kezelésével csökkenteni hatásukat.

   A szolgáltatás stratégiája: Felkutatjuk és elérhetővé tesszük szolgáltatásainkat a demens személyek számára. Személyre szabott, egyedi szolgáltatásban, foglalkozásban, fejlesztésben részesítjük az igénybevevőket. Mindezt szoros együttműködésben, felsőfokú képesítéssel rendelkező szakember koordinálásával, és szakmai tapasztalattal, speciális képesítéssel és készségekkel rendelkező, minél magasabb szakmai kvalitással rendelkező szakember kollégákkal magvalósítva.

A demens személyek nappali ellátása alapszolgáltatás feladatai

   A demenciával küzdők megsegítésében, szolgáltatásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy aktívan tölthessék a napjaikat, segítői közreműködéssel, biztonságban érezhessék magukat, érzelmi támogatást kapjanak. Személyre szabott gondoskodást nyújtunk, minden ellátottat személyes szükségletei, képességei alapján, az általánosított tevékenységeket mellőzve. Munkánk során legerősebben azokra a területekre fókuszálunk, melyek még épek és fejleszthetőek, szinten tarthatók. Nem azokat a területeket fejlesztjük, amelyek már nem működnek.

Feladatok:

 • Szerepet vállalunk a szolgáltatásunkat igénybe vevők egészségének megőrzésében.
 • Biztosítjuk a szolgáltatás elérhetőségét minden rászoruló számára.
 • Biztosítjuk a napközbeni tartózkodás lehetőségét.
 • Segítjük a társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását.
 • Biztosítjuk az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését, így a személyes tisztálkodás, illetve a személyes ruházat tisztításának lehetőségét.
 • Igény szerint megszervezzük a napközbeni étkezést.
 • Szabadidős programokat szervezünk.
 • Szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátáshoz; szakellátásokhoz való hozzájutást.
 • Segítjük a hivatalos ügyek intézését.
 • Életviteli tanácsadást biztosítunk, segítjük az ellátott és hozzátartozói életvezetését, az ellátottat és hozzátartozóit komplex rendszerként kezelve holisztikus formában.
 • Napi kétszeri rendszerességgel szervezünk egyéni és csoportos foglalkozásokat.
 • Folyamatos, gondozói felügyelet látunk el.

A demencia kialakulását tekintve két alapvető irányelvet határoztunk meg:

   Időskori demencia. Élettani sajátságosság, az idősödéssel természetes módon együtt jár a kognitív készségek hanyatlása. Ebben a tekintetben a bevezetni kívánt települések elöregedő települések, az átlagéletkor nő, a lakosság számának jelentős része 60 év feletti. Ennek természetes velejárója a demens személyek előfordulási gyakoriságának emelkedése.

   A sérülések/betegségek által okozott intelligenciavesztés. Ebben az esetben életkortól függetlenül alakul ki a demencia állapota.


Mindkét fenti esetet tekintve szándékunk szerint intézményünknek fel kell lennie készülve arra, hogy demens személyeket is ellásson.

   Szolgáltatásunkkal szinten tartható; fejleszthető; megelőzhető (kitolható) a demencia kialakulása, előrehaladása. Javítható az ellátott és környezetének életminősége, mérsékelhetők az ellátottat gondozók terhei is.
   A szolgáltatással Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látunk el. Szoros együttműködést és szakmai mentorálltjaként működünk a kiskunmajsai Járó-beteg Szakellátó neurológiai szakrendelésével. A szolgáltatás megszervezése az Idősek nappali ellátása részeként, a szükségleteknek megfelelő speciális elemekkel bővítve biztosítjuk az alábbi kiegészítésekkel:

 • Az idősek nappali ellátásához hasonlóan a demens személyek nappali ellátását igénybe vevők számára is minimum napi egyszeri foglalkozást biztosítunk. Gyakorlatunk a napi kétszeri foglalkozás megszervezése.
 • Ellátottaink egyéni gondozási tervét a demencia centrum / neurológus szakorvos szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el.
 • Folyamatosan biztosítunk jelenlévő gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt. Szükség szerint képesek vagyunk az intézmény teljes lezárására, és kizárólag felügyelet melletti ki- és bejutásra.

A nyújtott szolgáltatáselemek:

 A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia fokához. A segítés során egyéni gondozási terv kerül kidolgozásra, szükség szerinti, de legalább 1 éves helyzetértékeléssel. A demens személyek egyéni gondozási terve a demencia centrum szakvéleményének és a mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján történik. A gondozási munka összehangolt segítőmunkán keresztül tud megvalósulni: team-munkában. Egyedi életvezetési tanácsadást biztosítunk, mind az ellátottjainknak, mind a közvetlen társadalmi környezetének. Egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezünk. Lehetőséget biztosítunk a társas együttlétre, a kulturált szórakozásra, a minőségi időtöltésre. Személyi higiénia kialakításában és megtartásában segítséget nyújtunk.

Tevékenységek:

 • Igény szerint meleg élelem biztosítása az Felnőtt- és Gyermekélelmezési Konyha segítségével,
 • Szabadidős programok szervezése - állandó programjaink: TV nézés, napilapok, hetilapok olvasása, kártya-partik, beszélgetés, könyvtárlátogatás, szalvétahajtogatás, kézműves foglalkozás,, születésnapok, névnapok ünneplése, játékos vetélkedők,
 • Tere-Fere délutánok havonta egy alkalommal, ahová a faluból is jöhetnek nyugdíjas emberek,
 • Havonta lehetőséget biztosítunk szentmisén való részvételre, ahová szintén jöhetnek a falu lakosai,
 • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás stb.,
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • Munkavégzés lehetőségeinek szervezése,
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése
 • Mentálhigiénés asszisztens: az idősek napi programjait, elfoglaltságait szervezi, bonyolítja, adminisztrációs tevékenységet végez, a mentális gondozásban segít. A neurológiai központ szakorvosa által kiállított szakvélemény alapján fejlesztő-, képességek megőrzését szolgáló egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez az időseknek; a demens betegeknek napi rendszerességgel. Vezeti az ezzel kapcsolatos jogszabály által előírt dokumentációt.
 • Szoros szakmai kapcsolatot ápol és tart fenn a Demencia centrum pszichiáterével és gondozáshoz adott szakmai útmutatását betartva készíti el a gondozási terveket, valamint gondozza az ellátottakat.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságos környezet kialakítására. Demens ellátottaink hanyatló szellemi állapotának megfelelő, egyértelmű környezetet tartunk fenn, valamint folyamatos felügyeletet biztosítunk.
 • Lehetőséget biztosítunk közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat mosására, az ebéd elfogyasztására.
 • Demens ellátottaink esetében kiemelt figyelmet fordítunk állapotuk fenntartására, fejlesztésükre.
 • Pszichés fejlődést elősegítő játékos foglalkozások szervezése.
 • Agyi területek, nagymozgásos, finom mechanikus agyközpontok fejlesztése.

A demens betegek számára tartandó fejlesztő-foglalkoztató programok (kognitív tréning) során az alábbi képességterületek célzott fejlesztése valósul meg:

 • Térészlelés, téri tájékozódás, testséma fejlesztése. A fejlesztés célja: Testséma kialakítása, tájékozódás saját testen. Fő testrészek felismerése, megnevezése. Oldaliság kialakítása. Tájékozódás térben. Irányok, viszonyfogalmak megértése, adakvát használata.
 • Időérzékelés, időben való tájékozódás fejlesztése. A fejlesztés célja: Időérzékelés és időben való orientáció fejlesztése. Tájékozódás egy napon belül, a hét napjai, hónapok, évszakok, naptár vonatkozásában.
 • Észlelés ( vizuális, auditív, taktilis) fejlesztése , tárgyi modalitások felismerése. A fejlesztés célja: Színek felismerése, formafelismerés, alak-háttér megkülönböztetés, azonosság-különbözőség felismerése, nagyságfelismerés. Hangfelismerés, hangdifferenciálás, akusztikus diszkriminációs gyakorlatok. Differenciálás tapintás alapján, különféle formák, tárgyak felismerése tapintással.
 • Figyelem, emlékezet fejlesztés. A fejlesztés célja: Meglévő figyelmi és emlékezeti funkciók fenntartása, figyelem terjedelmének, tartósságának növelése, koncentrált figyelem kialakítása, rövid és hosszú távú emlékezet terjedelmének, tartósságának fejlesztése
 • Kinesztézia, mozgáskoordináció fejlesztése. A fejlesztés célja: Meglévő mozgáskészség és izomerő fenntartása, a nagymozgás fejlesztésének összekapcsolása a megismerő tevékenység egyes részterületeinek fejlesztésével, a mozgáskoordináció fejlesztése (két testfél, két kéz, két láb, kéz-láb, szem-kéz-láb), egyensúly fejlesztése, biztonságérzet kialakítása.
 • Manuális készség, finommotorika fejlesztése. A fejlesztés célja: Precíziós fogás kialakítása, csippentés kialakítása, ujjak differenciálása, kézhasználat ügyesítése, koordináció fejlesztése (vizuomotoros koordináció, két kéz koordinációja, ujjak koordinációja)
 • Gondolkodási funkciók fejlesztése. A fejlesztés célja: Az absztrakt fogalmi gondolkodás fejlesztése: általánosítás, fogalomalkotás, következtetés, analízis-szintézis, rész-egész viszonyának felismerése, analógiák, hasonlóság-különbség, lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerése, aritmetikai gondolkozás.
 • Kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. A fejlesztés célja: A beszédészlelés és a beszédértés fejlesztése. Nyelvi kifejezőkészség segítése. Aktív és passzív szókincs gazdagítása. Beszédszervek mozgásának fejlesztése. Verbális és nonverbális kommunikáció javítása. Az írás- és olvasás készségeinek fenntartása.

Az ellátás igénybevételének módja

Igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban igényelheti az ellátást egy, az intézmény által biztosított, „Kérelem” formanyomtatványon.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Szent László Alapszolgáltatási Központ - Magyar